Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CONFORM DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, GEVESTIGD TE NIJENBURG 73, 1081 GE AMSTERDAM.

Artikel 1. Definitie
Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
adviseur c.q. leverancier: Uiting BV
opdrachtgever c.q cliŽnt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliŽnt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

Artikel 2 Toepasselijkheid.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliŽnt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliŽnt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3 Aanbiedingen.
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen.
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro's op de op dat moment kostenbepalende factoren.
Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.
Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliŽnt bewerkte c.q. samengestelde produkten is cliŽnt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliŽnt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliŽnt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliŽnt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling.
Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliŽnt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
Lid 2: Adviseur zal alle door cliŽnt beschikbaar gestelde
informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beŽindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliŽnt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens produkten en/of diensten.
Lid 3: In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is cliŽnt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen
uurtarief of vast tarief.

Artikel 7 Leveringen en levertijd.
Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliŽnt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliŽnt te betalen.
Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.
Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliŽnt c.q. samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.
Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliŽnt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliŽnt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliŽnt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 10: Indien leverancier aan cliŽnt monsters ter beschikking stelt is cliŽnt gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.
Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Reclames.
Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of
grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.
Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliŽnt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.
Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliŽnt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliŽnt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliŽnt door cliŽnt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliŽnt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliŽnt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliŽnt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliŽnt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliŽnt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.
Lid 5: CliŽnt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliŽnt.
Lid 6: Indien cliŽnt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliŽnt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 10 Betaling.
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliŽnt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliŽnt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schoten indien cliŽnt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
Lid 5: Indien cliŽnt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.
Lid 6: Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliŽnt en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal
Ä 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste Ä 3.000,= 15%
over het meerdere tot Ä 6.000,= 10%
over het meerdere tot Ä 15.000,= 8%
over het meerdere tot Ä 60.000,= 5%
over het meerdere boven Ä 60.000,= 3%

Lid 7: Indien cliŽnt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliŽnt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de cliŽnt of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc.
Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliŽnt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliŽnt gebruikt te worden.
Lid 2: CliŽnt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliŽnt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht.
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Geschillen tussen adviseur c.q. leverancier en opdrachtgever c.q. cliŽnt zullen aan de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde arbitragecommissie voor bindend advies worden voorgelegd. De arbitrageregeling maakt deel uit van de overeenkomst.
Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliŽnt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Klantenservice

Winkelwagentje

Uw winkelwagen is leeg.

Laatste Nieuws

28-10-2015

Kerstgeschenken 2015


Lees verder